Algemene voorwaardes Woonzonden

Artikel 1 : Definities 
1.1 Onder “Woonzonden” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Venlo, met KVK-nummer 70594910 / BTW NL001876149B07
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via woonzonden.nl en/of vintagefurniture-export.com  een bestelling plaatst.

Artikel 2 : Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com
behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 : Overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Zodra de order per e-mail bevestigd wordt hebben de klant en woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com een geldige overeenkomst. Deze elektronische bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.

3.2 Alleen bestellingen met duidelijke naam, adres gegevens en telefoonnummer vermelding worden in behandeling genomen.

3.3 Gereserveerde items worden maximaal 7 dagen vastgehouden. Na deze 7 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 : Persoonsgegevens
4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van onze webshops
– In de toekomst eventuele informatie verstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 5 : Aanbod 
5.1 woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Dit behoort bij het product..Wanneer je een bestelling plaatst ga je automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.Alle bedragen zijn exclusief bezorg- en verzendkosten.Alle artikelen zijn in vintage staat. Kleine gebruikssporen, die absoluut niet storend zijn, zijn normaal. Mocht een artikel significante beschadigingen hebben, dan wordt dit altijd bij het artikel vermeld.

5.2 Informatie, omschrijving , foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.3 woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com verkoopt de verlichting , radio's , electrische apparaten veelal met de originele bedrading die niet altijd (meer) aan de huidige regels/ maatstaven voldoen. woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen.

5.4 woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.2 De producten  van woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op het factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.

6.3 Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:

– Ideal betaling of contante betaling bij afhalen van bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant)
– Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL41ABNA0811392503 tnv Woonzonden, onder vermelding van het ordernummer. Binnen een termijn van maximaal 7 dagen moet het verschuldigde bedrag op desbetreffende bankrekening zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com.

6.4 Het product wordt pas verstuurd zodra het volledige totaalbedrag op de bankrekening is bijgeschreven. Zodra een artikel besteld is, wordt dit vermeld als “ verkocht. Indien 7 dagen na bestelling de betaling niet binnen is, wordt het artikel weer in de verkoop gezet.

6.5 woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 7 : Verzendkosten
7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens TNT Post , deze staan vermeld op de website of kunnen worden aangevraagd via het contactformulier

7.2 Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Hiervoor dient eerst via email contact te worden opgenomen

7.3 Typefouten en fouten bij de berekening van de verzendkosten voorbehouden.

7.4 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 : Levering
8.1 Ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com. Zeker in het geval van breekbare artikelen verdient afhalen de voorkeur!

8.2 woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com levert binnen en buiten Europa mist dit mogelijk is. Voor bestellingen vanuit buiten de Benelux dient eerst via email contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten.

8.3 De artikelen worden zo goed als mogelijk verpakt voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com hiervoor niet aansprakelijk.

8.4 Bij ontvangst van betaling verstuurd woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com de bestelling binnen drie werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud 
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 : Retour 
10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Retour sturen kan binnen 7 dagen na aankoop/ontvangen van het artikel, enkel mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. Gemaakte kosten voor het verzenden naar de klant en/of het terug sturen of brengen van artikelen, zijn voor rekening van de koper.

10.2 Het aankoopbedrag excl. verzendkosten en transportkosten wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, geretourneerd.

10.3 Woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11 : Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s , mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com ook andere rechthebbenden foto’s, afbeeldingen en plaatjes van woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com mogen niet worden gebruikt zonder onze toestemming.

Artikel 12 : Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 : Schadevergoeding
13.1 woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

13.2 woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor woonzonden.nl / vintagefurniture-export.com niet te voorzien gebrek.

Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

© 2016 - 2023 woonzonden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel